Кардиологично отделение


  
                                        

           Началник отделение д-р Ирена Мраморенска-Ралчовска с призната специалност  Кардиология.

         Старша медицинска сестра Даринка Върбанова - бакалавър по управление здравни грижи.

Кардиологичното отделение към МБАЛ "Христо Ботев" гр. Враца е разкрито на 31.05.1986 год..

Отделението има разкрити 40 легла, разпределени в три сектора: интензивен, кардиологичен и ревматологичен. Към отделението е разкрита и секция по инвазивна кардиология. В момента в тях работят 11 висококвалифицирани лекари и 21 медицински сестри.

От 2008 г. Кардиологично отделение разполага с пълен набор нова съвременна апаратура за диагностика и лечение на на сърдечно-съдовите заболявания. Осигурено е постоянно интензивно наблюдение и интензивно лечение на нововъзникнали спешни кардиологични заболявания и обострени хронични сърдечни заболявания; диагностика и лечение на ИБС; извършване на фибринолиза на показани болни с остър инфаркт на миокарда. Кардиопулмонална ресусцитация в пълен обем съгласно съвременните изисквания и алгоритъм; съвременно лечение на остър коронарен синдром; съвременно лечение на сърдечната недостатъчност, съгласно европейските алгоритми; съвременно лечение на ревматоиден артрит, остеопороза и системни заболявания; лечебни вътреставни манипулации; поставяне на трансвенозен временен пейсмейкър; извършване на трансторакална и трансезофагеална ехокардиография с Доплер; извършване на тест с натоварване на велоергометър и тредмил; 24 часов Холтер, ЕКГ.

В три последователни акредитации кардиологично отделение получава най-висока оценка-отлична 5 звезди.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца