Отделение физиотерапия и рехабилитация


                           

Началник отделение д-р Румяна Петкова Младенова с призната специалност по Физиотерапия, курортология и рехабилитация

Старша медицинска сестра Илияна Костова - магистър по управление здравни грижи

През 1948 год. към рентгеновия кабинет на Общинската болница - Враца се създава кабинет по физиотерапия. През 1973 год се създава Отделение по физикална терапия и рехабилитация.

ОФТР е консултативно звено, в което се извършва физиотерапевтична и рехабилитационна дейност. Профилирано е за рехабилитация на ортопедични, неврологични заболявания и заболявания на сърдечно-съдовата система.

В ОФТР са разкрити сектори за електро - и светлолечение, кинезитерапия, механотерапия, сектори за парафинолечение, водо и калолечение. Секторът за калолечение е единствен в Северозападна България.

Отделението разполага с целия набор физиотерапевтична апаратура и уреди за лечебна физкултура. Стационарната база разполага с 15 легла.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца