Операционен блок с ЦСО                            

Началник отделение д-р Цено Лилов Ценов с призната специалност по Хирургия

Старша медицинска сестра Емилия Георгиева Захариева - магистър по управление здравни грижи

Операционно звено до 1978г. е част от Хирургично отделение, където се извършват оперативните интервенции на отделението и неговите сектори, както и на Урологично отделение.

При преструктурирането на МБАЛ”Хр.Ботев” през 2002г. Операционно звено се обособява като самостоятелна структура с Началник отделение д-р Цено Ценов и персонал от 7 операционни сестри и 7 санитари. Отделението разполага с 4 операционни зали. Разширяването на дейността налага разкриването на две нови операционни зали.

От 2007 г. в отделението се извършват лапароскопски холецистектомии.

През 2008г. с финансови средства по програма ФАР Операционен блок е ремонтиран основно

В Операционен блок се извършват оперативните интервенции на пет отделения с хирургична насоченост.Операционен блок разполага са апаратура и извършва високотехнологични мини инвазивни методи на оперативно лечение. Годишно в отделението се извършват около 3500 операции.

  

Инж. Ива Николова Семкова – инженер поддръжка стерилизационна техника

Старша медицинска сестра Йорданка Василева Спасова - бакалавър по управление здравни грижи

На 24.10.1996 година стартира българо-швейцарски проект за изграждане на централна стерилизация. Със съдействието на община Враца е извършен ремонт на помещенията. Оборудването и обучението на персонала са финансирани от Швейцарския червен кръст. Новото Централно стерилизационно отделение е открито месец май 1997 год. и разполага с два парни и един газов стерилизатори на фирма „Шерер”. В отделението работят една старша сестра –и 5 медицински сестри. Отделението обслужва лечебните заведения в града.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца