Решение за откриване на процедура договаряне без предварително обявяване с предмет "Доставка на автомобилно гориво с карти за безналично плащане за автомобилите на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца"


Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца